Правилник за организация на работатa и вътрешния ред свързан с извънредната епидемиологична обстановка в страната

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С настоящият Правилник се създава организация на работата и вътрешния ред в детски клуб PlayHouse, стопанисван от „Макс Консулт М“ ЕООД.
 2. Правилникът регламентира основните изисквания организация на работата и реда за пропускане и престой на работници и служители, деца и техните родители, служители от други учреждения и организации, внасяне на обемисти багажи /товари/, както и изнасянето им от помещенията и района на детския клуб.
 3. Правилникът е задължителен за спазване от всички работници, служители, деца, родителите им, служители от други учреждения и организации, работещи в помещенията и района на детския клуб.
 4. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от всички служители съобразно техните функционални задължения и компетентности.

ЦЕЛИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОПУСКАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 1. Осигуряване на пропускателен режим с цел недопускане нарушения на Правилника за вътрешния ред на Детски клуб PlayHouse и спазване на разпоредбите на министъра на здравеопазването свързани с извънредната епидемиологична обстановка в страната.
 2. Осигуряване на максимална безопасност на децата и всички служители в детския клуб.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

 1. В изпълнение на Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и действащите към момента Указания за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична ситуация, приемът и изпращането на децата ще се извършва в по-дълъг интервал от време.
 2. Посещението на организираните дейности и занимания може да стане само по желание на родителите и след като декларират, че са запознати и че ще спазват новите правила за работа, за което подписват декларация по образец при сключване на договор за съответната услуга.
 3. При организиране на работата служителите информират родителите за правилата и организация на работните процеси, за създадената организация, за определените здравни изисквания и препоръки за спазване на хигиенните изисквания.
 4. Не се допуска физически контакт между участниците от различни групи, записани за организираните от детски клуб PlayHouse занимания. За целта e разработeн график за организиране на заниманията, в който е предвидено достатъчно време между тях.
 5. Служителите ежедневно осигуряват санитарно-хигиенните условия и прилагането на противоепидемични мерки. Прилагането на противоепидемичните мерки е ежедневно задължение и на родителите.
 6. Родителите, които са преценили, че ще запишат детето си на занимания организирани от детски клуб PlayHouse е необходимо да се съобразят със следните изисквания и условия:
 • да водят и взимат детето си в установените за това часове, при стриктно спазване на реда си, като изчакат на нужното разстояние за да се предотврати струпване;
 • да следят температурата на децата си и да не ги водят, ако забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса.
 • да организират незабавно вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от служител на клуба, че то проявява признаци на заболяване.
 • да осигурят чисти пантофи и/или други подходящи обувки за игра на закрито. При влизане в детски клуб PlayHouse, след събуване детето трябва да постави обувките, с които то пристига в специално осигурените за това пликове и да обуе собствените си пантофи, които подлежат на ежедневна дезинфекция.
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.
 1. При организирани групови занимания за деца се забранява влизането на родители и външни лица в детския клуб, ако същите не са записани за участие в програмата.

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

 1. Децата се приемат от служител на клуба снабден с лични защитни предпазни средства (маска/шлем и ръкавици), при спазване на необходимата физическа дистанция.
 2. Родителите изчакват приемането на децата пред вратата на клуба, на площадката пред главния вход или при осигуреното транспортно средство при организирани занимания извън базата, спазвайки дистанция от 1.5 – 2 м.
 3. Децата записани за участие в програма „С карта, раничка и компас“ се приемат директно при автобуса, с който ще се реализира транспортирането им до Витоша по същия ред.
 4. При приемане на децата, в случай на съмнение по отношение на здравословното им състояние, служитеят може по своя преценка да върне детето или да прекъсне неговия престой и да изиска мнение от специалист. Такива симптоми са: повишена телесна температура, кашлица, зачервено гърло, треска, хрема, обриви, затруднено дишане, отпадналост и болки в мускулите, болки в корема или телесна травма, която може да бъде раздразнена при игра и участие в заниманията и други.
 5. Взимането на децата, записани за програма „С карта, раничка и компас“ става в периода от 17:00 ч. до 18:30 ч., като децата се извеждат от служител на клуба и се предават на родителя/настойника на входа, така че да не се допуска струпване на деца, ученици, родители и персонал в едно общо помещение.
 6. Взимането на децата след края на съответното събитие се осъществява по реда на приемане, до 30 минути след края на събитието, с цел да се избегне струпване на входа по същия ред.
 7. Записвания, резервации, документи и други въпроси е препоръчително да се извършват по телефона или на място в детския клуб в периода от 18:30-19:30 ч. всеки делничен ден. Посещение на място извън посочения времеви интервал е възможно само с предварителна уговорка на тел.: 0889300661.
 8. Приемането/изпращането на деца след определения час за начало/край на събитието се извършва при възможност и по изключение, по основателни причини и след предварително предупреждение от страна на родителите.
 9. Влизането в сградата на клуб на лицата, отговарящи за извършването на дейности по зареждане, ремонт, абонаментно поддържане и други се извършват само ако няма организирани занимания и събития.
 10. Допускането на лица, представляващи контролни органи става след представянето на документ, легитимиращ контролните им функции и оборудвани с лични защитни предпазни средства (маска/шлем).

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Забранява се събирането на повече от двама служители на детския клуб на едно място, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата. Във всички останали случаи е необходимо да се спазва дистанция от 1.5 м. между тях.
 2. Персоналът следи за спазване на физическа дистанция между децата, до колкото това е възможно.
 3. Всички заниманията се организират в обезопасено място и при възможност на открито.
 4. В началото на заниманието персоналът инструктира децата за спазване на изискванията за лична хигиена и периодично напомня изискването за миене на ръцете през почивките. За целта на видни места в помещенията са осигурени и информационни материали за хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, правилно поставяне и сваляне на маски, респираторен етикет (плакати, брошури, информационни табла и др.).
 5. Персоналът инструктира децата за спазването на дистанция и хигиена, за използване само на лични вещи и или други, само след дезинфекция. Не се допуска внасянето на играчки от вкъщи!
 6. Служителите уведомяват незабавно родителите, ако забележат промяна в здравословното състояние на детето, участник в заниманията.
 7. На територията на детския клуб е забранено вдигането на шум, пушенето и употребата на алкохол.
 8. На територията на детския клуб не се допускат или биват приканени да напуснат незабавно:
 • лица със замърсени дрехи и обувки, с което нарушават хигиенния режим в помещенията;
 • лица, за които се знае, че в семействата им има карантинно болен;
 • лица със съмнителен багаж;
 • лица с грубо, конфликтно и арогантно поведение, заплашващи сигурността и спокойствието на децата и служителите;
 • лица във видимо нетрезво състояние лица с видими психически увреждания;
 • лица, водещи животни;

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ХИГИЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 1. Служителите на клуба осигуряват:
 • проветряване на всички помещения често за поне 10 мин – сутрин, преди пристигане на децата, по време на излизане на децата и в периодите между отделните организирани групи и занимания, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
 • дезинфекция на помещенията при целодневна заетост – поне четири пъти дневно;
 • почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно;
 • почистване и дезинфекция на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно или след всяка група/занимание;
 • изпразване на кофите за боклук поне два пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;
 • дезинфекциране на уредите за игра поне веднъж дневно или след всяко групово занимание;
 • в случай на положителен резултат за СОVID-19 щателно се почистват и дезинфекцират помещенията и предметите, до които е имало контакт болното дете или ученик в последните 48 часа.
 1. Не се допуска почистването и дезинфекцията да се извършват в присъствието на деца.
 2. Дезинфектантите, които се използват, са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването.
 3. Подробни правила за хигиена и дезинфекця са описани в одобрените от управителя „Насоки за поведение и дезинфекция на помещенията в условията на епидемично разпространение на COVID-19“ и в одобрените „Противоепидемични мерки за опазване живота и здравето на работещите в условията на пандемията от covid-19“.
error: Съдържанието е защитено!