Политика за поверителност и защита на личните данни

Въведение

„Макс Консулт М“ ЕООД се стреми да бъде близо до своите клиенти като им предоставя възможността да избират сред най-добрите в България. Ние искаме да бъдете уверени, че вашите данни са сигурно защитени от нас и да знаете как ние ги обработваме и съхраняваме.

„Макс Консулт М“ ЕООД може да прави промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни. Препоръчваме ви да я преглеждате периодично. Ако промените са значителни, ние ще предоставим видни обявления на нашият сайт, включително, ако вярваме, че е подходящо, електронно уведомление за направените промени.

Лични данни които събираме

За да извършваме дейността си и да ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме и обработваме лични данни, когато вие ни ги предоставите или взаимодействате с нас директно.

Когато купувате продукт или услуги от нас на място, онлайн или чрез имейл комуникация с нас, ние събираме:

 • Вашата идентификация – вкл. но не само данни от документ за самоличност като ЕГН или ЛНЧ, три имена, адрес, дата и място на издаване, валидност на документа, телефон за контакт, имейл адрес;
 • Техническа информация ако се използват бисквитки;
 • Ваш видеообраз – при посещение в нашия офис, където се извършва видеонаблюдение с оглед нашия легитимен интерес да поддържаме сигурността и целостта на помещенията ни. Когато извършваме видеонаблюдение, поставяме информационна табела на видимо място.

Цели според които личните данни се обработват

Ние използваме лични данни на служителите на Дружеството и на клиентите ни физически и юридически лица за следните цели:

 • за сключване, изпълнение и прекратяване на договори с клиенти физически лица;
 • за сключване, изпълнение и прекратяване на договори с клиенти юридически лица;
 • за сключване, изпълнение и прекратяване на договори на служители на трудови и граждански договори;
 • за изпълнение на задължения на дружеството, които следват от нормативен акт, във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи.

Подходящи мерки за защита на вашите лични данни

„Макс Консулт М“ ЕООД знае, че е важно опазването и управлението на личните данни на своите служители, клиенти и контрагенти. Затова сме предприели подходящи технически и организационни мерки за сигурност за да защитим обработваните лични данни от случайна загуба и от неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи технически и организационни мерки с които да са приведени в съответствие с изискванията на GPDR, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни.

Личните данни, които събираме от клиентите си физически лица не се прехвърлят към и не се съхраняват на място извън Европейското Икономическо Пространство („ЕИП“) и територията на Европейския Съюз.

Срок на съхранение на личните данни

„Макс Консулт М“ ЕООД има приета вътрешна политика за защита на личните данни, която определя колко дълго ги съхраняваме. Дружеството съхранява лични данни на клиенти физически лица, толкова дълго, колкото е необходимо за осъществяване на дейността си и за изпълнение на задължения си по закон. Това означава, че дружеството съхранява личните данни на клиенти физически лица през целия срок на договорните отношения между него и клиентите и 5 (пет) години след изтичане на последния договор за покупка и/или получена услуга, сключен с нас или чрез нашето посредничество.

Права на физическите лица

Във връзка с обработваните лични данни на служители и клиенти, физическите лица носители на тези лични данни имат по-долу изброените права спрямо дружеството, които са предоставени от законодателството. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните данни, други търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Физическите лица имат следните права:

 1. Право на достъп до личните данни – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните ви и копие от информацията, която съхраняваме.
 2. Правото да поискате коригиране на неточните лични данни, свързани с вас;
 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 4. Право да възразите срещу обработването на личните ви данни – когато то се основава на наш легитимен интерес, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции;
 5. Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законово основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване.
 6. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592.

Данни за контакт

Администратор на лични данни е „Макс Консулт М“ ЕООД, ЕИК 203684872, със седалище и адрес на управление гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Д-р. Стамен Григоров No 7;

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази Политика за защита на личните данни на тел. +359 889 300 661 или на e-mail: office@playhouse.bg

error: Съдържанието е защитено!