Декларация за информирано съгласие

С оглед на това, че ми е позволено да участвам в което и да е от Заниманията, налични в или организирани от PlayHouse (търговско име на помещението, което се оперира от Макс Консулт М ЕООД, ЕИК 203684872, със седалище и адрес на управление: ул. „Д-р Стамен Григоров“ №7, ап. 1, София 1113, България, което помещение може да се нарича тук също „Къща за игра“ или „Детски Клуб“), както и да използвам съоръженията и играчките, налични в PlayHouse („Заниманията“),
Аз, долуподписаната/ият, потвърждавам, задължавам се и се съгласявам от мое име и от името на посоченото по-долу непълнолетно лице, че:
1. Участието в Заниманията включва известни и неизвестни рискове, които могат да доведат до физически, емоционални наранявания или друга вреда върху участника или трети лица и върху имущество. Въпреки че има определени правила, оборудване и личната дисциплина, които могат да намалят този риск, рискът от нараняване съществува.
2. Потвърждавам, че моето дете не страда от заболяване, което може да повлияе на безопасното участие в Заниманията или което може да увеличи риска от нараняване, включително и на други лица. Потвърждавам, че моето дете е в достатъчно добра физическа форма, за да може да участва в Заниманията.
3. Потвърждавам и се съгласявам, че нося пълна отговорност за действията на моето дете докато участва в Заниманията, съгласно правилата за безопасност в PlayHouse, с цел да се осигури максималната му безопасност, както и тази на хората около нас.
4. Потвърждавам и приемам, че Заниманията в зоната за свободна игра могат да бъдат предприети без пряко наблюдение от PlayHouse и/или техните служители. Ако забележа каквито и да е необичайни и/или съществени опасности по време на участието на моето дете в Заниманията, аз ще прекратя неговото участие незабавно и ще насочва вниманието на най-близкия служител на PlayHouse към тези опасности.
5. Потвърждавам, че аз (моето дете) ще спазва/м всички инструкции, предоставени по всяко време от служителите на PlayHouse.
6. Съгласявам се, че моето дете ще осъществява единствено Заниманията, които отговарят на възрастта и ниво му на умения и които моето дете може да контролира по всяко време. Потвърждавам, че всички Занимания се предприемат на мой риск.
7. Потвърждавам, че Заниманията, осигурени и/или организирани от PlayHouse изискват разумно ниво на физическа форма и умения.
8. Съгласявам се с оказването на първа помощ от служител/и на PlayHouse в случай на нараняване. Аз се съгласявам да освободя и изцяло да обезщетя PlayHouse и техните служители от всякаква отговорност или претенции в резултат от това.
9. Потвърждавам и приемам, че PlayHouse позволява на участниците да фотографират и/или видео заснемат своите семейства и/или приятели, участващи в Заниманията единствено за свои частни, нетърговски цели, но не и за каквито и да е други цели.

давам съгласие/не съм съгласен/а

10. С настоящото потвърждавам и предоставям своето съгласие на PlayHouse и/или техните служители и/или представители да записват моето име или името на моето дете, образ и/или глас („Лични данни“) като част от моето участие (участието на моето дете) в Заниманията и в последствие PlayHouse да използват, обработват, съхраняват, излъчват, модифицират или инкорпорират Личните данни, получени по този начин за техни собствени рекламни и промоционални цели и по-конкретно да публикуват Личните данни (снимки) на своя уебсайт и/или фейсбук страница.

давам съгласие/не съм съгласен/а

11. Потвърждавам, че това съгласие ще включва неотменимото и неограничено право на PlayHouse върху авторските права на Личните данни (снимков материал) и възможността да използват, модифицират, възпроизвеждат или излъчват Личните данни (снимков материал) както считат за подходящо без каквато и да е компенсация за мен или без да се изисква допълнително одобрение за това ползване и винаги при условие на спазване на защитата на данните и останалото приложимо законодателство.

давам съгласие/не съм съгласен/а

12. Известно ми е, че мога изцяло да се откажа да предоставя моето съгласие по предходните точки от Декларацията и че в последствие мога да се откажа от дадено съгласие, като и в двата случая предоставя писмено уведомление до PlayHouse, като в тези случаи няма да бъда лишен от правото да ползвам предоставените услуги и Занимания.
13. Потвърждавам, че PlayHouse не носи и няма да носи отговорност за каквито и да е наранявания, вреди и/или загуба на лице или имущество, претърпени от мен (моето дете) във връзка с и/или произтичащи от участието на моето дете в Заниманията, включително за инциденти, които са настъпили в резултат от неспазването от моя страна или от страна на моето дете на Правилата за безопасност в PlayHouse.
14. Съгласявам се изцяло да обезщетя PlayHouse срещу загуба, задължение, разход, иск и/или вреди, претърпени от тях, които възникват в резултат от участието на моето дете в Заниманията.
15. Потвърждавам, че напълно разбирам рисковете (както известните, така и неизвестните) от участие в Заниманията. Свободно поемам и приемам всички подобни искове. Поемам пълно задължение, отговорност и риск за участието на моето дете в Заниманията. В допълнение потвърждавам, че участието на моето дете в Заниманията е доброволно.
16. Прочетох тази Декларация за информирано съгласие, напълно разбирам нейните условия и ги приемам свободно и доброволно, без каквато и да е принуда спрямо мен и посоченото/ите по-долу непълнолетно/и лице/а. Прочетох и разбрах Правилата за безопасност и се съгласявам аз и моето детет/деца да ги спазвам/а.
Тази Декларация е валидна за срок от 12 месеца от датата на нейното подписване и ще се прилага към всички посещения в рамките на този срок.
При промяна в обстоятелствата, съдържащи се в Декларацията (включително, но без ограничения промени, свързани със здравословното състояние на мен или моето дете), се задължавам да подпиша и представя нова Декларация.
С подписване на декларацията по-долу, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от условията на Декларацията за информирано съгласие и потвърждавате верността на декларираните обстоятелства, независимо дали от Ваше име или като родител или законен настойник на участника.
Аз прочетох „Декларация за информирано съгласие“ (включително Правилата за безопасност) и приемам нейните условия за себе си и долупосоченото/ите непълнолетно/и лице/а. Потвърждавам верността на декларираните обстоятелства.
Три имена на детето/децата и дата на раждане:
…………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…

Три имена на родител/придружител/настойник:
…………………………………………………………………………………………………………….…
Телефон:
………………………………………………………………………………………………………….……
Е-mail:
……………………………………………………………………………………………………………….

Дата и Подпис:
……………………………………………………………………………………………………………….